Manifest

Pełne prawa wyborcze kobiety uzyskały w Polsce tuż po odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 roku. W 1921 roku w Konstytucji marcowej znalazł się zapis „urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przypisanych”. Minęły 103 lata od zrównania praw wyborczych, co jednak nie oznacza zrównania szans życiowych i zawodowych. Przykładem nierówności szans zawodowych, jest pozycja kobiet w turystyce. Mimo że stanowią one silny filar szeroko rozumianej branży turystycznej w Polsce, jak również większość osób w niej pracujących, to ich udział w zarządzaniu turystyką jest niewspółmiernie mały.

Mamy świadomość, że jest to stan rzeczy, który charakteryzuje nie tylko turystykę, jednak, jako ludzie na co dzień zajmujący się tą właśnie gałęzią gospodarki, chcemy zacząć od siebie i u siebie.

Naszym celem jest promowanie idei równości i równouprawnienia w zgodzie z polityką równości szans. Zorganizujemy w 2022 roku cykl spotkań, warsztatów, szkoleń dla kobiet pracujących w turystyce Zależy nam na dotarciu z ofertą edukacyjną do mniejszych miejscowości. Tam, dosłownie i w przenośni, „ukryty” jest potencjał regionu, potencjał kobiet.

W ramach Roku Kobiet w polskiej turystyce chcemy:

  • Proponować inicjatywy, których celem jest zwiększenie szans awansu zawodowego kobiet w ich miejscu pracy – szkolenia z zakresu zarządzania i zwiększające poczucie własnej wartości, sprawczości;
  • Opracować programy, które mają przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy – rozumiane jako działania edukacyjne, regulaminy równego traktowania, procedury zgłaszania przypadków nierównego traktowania oraz reagowania na nie;
  • Zdiagnozować, zebrać i propagować dobre praktyki w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w zarządzaniu w turystyce;
  • Promować zasady równego traktowania osób różnych płci w codziennym funkcjonowaniu;
  • Wskazać rozwiązania pozwalające godzić ze sobą różne role życiowe;
  • Przeprowadzić badania i analizy w obszarze równouprawnienia kobiet w branży turystycznej.

Pragniemy sprawić, by osoby decydujące w polityce, samorządach i biznesie kierowały się w swoich wyborach zawodowych kompetencjami i pracowitością, a nie płcią. Chcemy przede wszystkim zwiększyć świadomość czym są nierówności – często to właśnie niewiedza w tym zakresie jest przyczyną obecnego stanu rzeczy.

Mamy przekonanie, że wspólne działania mogą być zaczątkiem zmian, które przyczynią się do zwiększenia roli kobiet jako decydentek w branży turystycznej. Ważne jest, aby kobiety zostały również włączane w gremia opiniotwórcze oraz zgłaszane za swoje działania do nagród o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkie chętne osoby do poparcia idei oraz współpracy.

Ogłaszamy rok 2022 Rokiem Kobiet w polskiej turystyce.

Organizatorzy